ขั้นตอนการแก้ปัญหา

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557


ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยแผนผังความคิดอธิบายรายละเอียด

 1.ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ


1.การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา  (State The Problem)

 การระบุข้อมูลออก(output specification) เป็นการกำหนดรูแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการให้แสดงออกมา การระบุข้อมูลเข้า(input specification)  เป็นการกำหนดข้อมูลที่ต้องป้อนเข้า การกำหนดวิธี(process specification) มีการพิจารณาขั้นตอนหรือวิธีการทำงานที่ใช้ในการหาคำตอบ

2.การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tools And Algorithm Development)

เป็นการแก้ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน พิจารณาเงื่อนไขและข้อมูลที่มีอยู่ หลังจากที่ทำความเข้าใจ เราสามารถคาดคะเนวิธีการแก้ไขปัญหา อีกสำคัญในการแก้ปัญหา คือ
ยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือที่เราเรียกว่า “ขั้นตอนวิธี” (Algorithm) ในการแก้ปัญหา
หลังจากที่เราได้เครื่องมือช่วยแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาต้องวางแผนว่าจะใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุด 


3. การดำเนินการแก้ปัญหา (Implementation) 

เป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่เลือกไว้  โดยผุ้แก้ปัญหาต้องศึกษาปัญหาอย่างเชี่ยวชาญ4.การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement) 

หลังจากที่แก้ไขปัญหาแล้วต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เมื่อไม่ถุกต้องควรปรับปรุงแก้ไข


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น