วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

  

4.การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์                 พร้อม 1 ตัวอย่าง

เป็นการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบแผนภาพ ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เรียกว่า การเขียนแผนผัง(flowchart) ใช้สำหรับการสื่อสารขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาให้เข้าใจตรงกัน เช่น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น