วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557


2.การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี


ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

1)รับข้อมูลเข้าจากสื่อต่างๆ
2)คำนวณทางคณิตศาสตร์
3)เปรียบเทียบค่าสองค่า
4)เคลื่อนย้ายข้อมูลในหน่วยความจำ

ความสามารถตามลำดับก่อน-หลัง 

1)การกำหนดค่าเริ่มต้น(initialization) คือ การกำหนดค่าตัวแปรบางชนิด  เช่นตัวแปรที่เป็นหน่วยนับ
2)การรับข้อมูล(input) คือ การปรับตัวเข้ามาซึ่งตัวแปรได้จากการวิเคราะห์โจทย์ 
3)การคำนวณ(computation) คือ การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนการคำนวณตามลำดับก่อน-หลัง  ดังนี้


4)การแสดงข้อมูล (output)
คือ การแสดงค่า ทำหลังจากการรับข้อมูลและการคำนวณ ตัวแปรที่แสดงค่า คือ ตัวแปรที่โจทย์ต้องการผลลัพธ์

5)การเปรียบเทียบหรือการเลือก (selection) เป็นการเลือกทิศทางการทำงาน โดยมีเงื่อนไขที่ชัดเจน

  
           

6)การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น