วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557


5.การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้รหัสจำลอง    พร้อม 1 ตัวอย่าง


เป็นรหัสคำสั่งที่ใช้เขียนเลียนแบบคำสั่งโปรแกรมอย่างย่อ รหัสจำลองจะใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ เช่น
  

4.การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์                 พร้อม 1 ตัวอย่าง

เป็นการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบแผนภาพ ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เรียกว่า การเขียนแผนผัง(flowchart) ใช้สำหรับการสื่อสารขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาให้เข้าใจตรงกัน เช่น

3.การถ่ายถอดความคิดโดยการแก้ปัญหาในการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง

เป็นการถ่ายทอดความคิดโดยการเขียนคำบรรยายเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันทั่วไป


จงเขียนแผนผังสำหรับคำนวณหาพื้นที่วงกลม ทั้งนี้ให้รับค่ารัศมี และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ทางเครื่องพิมพ์

รายละเอียดของปัญหา : คำนวณหาพื้นที่วงกลม

การวิเคราะห์                : ขั้นตอนคำนวณหาพื้นที่วงกลม จากสูตร พื้นที่วงกลม = πr²

การออกแบบขั้นตอนวิธี : 1.ข้อมูลออก หรือผลลัพธ์ คือ พื้นที่วงกลม แทนด้วย Area

                2.ข้อมูลเข้า คือ รัศมี แทนด้วย r

                 3.วิธีการประมวลผล ดังนี้

2.การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี


ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

1)รับข้อมูลเข้าจากสื่อต่างๆ
2)คำนวณทางคณิตศาสตร์
3)เปรียบเทียบค่าสองค่า
4)เคลื่อนย้ายข้อมูลในหน่วยความจำ

ความสามารถตามลำดับก่อน-หลัง 

1)การกำหนดค่าเริ่มต้น(initialization) คือ การกำหนดค่าตัวแปรบางชนิด  เช่นตัวแปรที่เป็นหน่วยนับ
2)การรับข้อมูล(input) คือ การปรับตัวเข้ามาซึ่งตัวแปรได้จากการวิเคราะห์โจทย์ 
3)การคำนวณ(computation) คือ การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนการคำนวณตามลำดับก่อน-หลัง  ดังนี้


4)การแสดงข้อมูล (output)
คือ การแสดงค่า ทำหลังจากการรับข้อมูลและการคำนวณ ตัวแปรที่แสดงค่า คือ ตัวแปรที่โจทย์ต้องการผลลัพธ์

5)การเปรียบเทียบหรือการเลือก (selection) เป็นการเลือกทิศทางการทำงาน โดยมีเงื่อนไขที่ชัดเจน

  
           

6)การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ


ขั้นตอนการแก้ปัญหา

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557


ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยแผนผังความคิดอธิบายรายละเอียด

 1.ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ


1.การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา  (State The Problem)

 การระบุข้อมูลออก(output specification) เป็นการกำหนดรูแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการให้แสดงออกมา การระบุข้อมูลเข้า(input specification)  เป็นการกำหนดข้อมูลที่ต้องป้อนเข้า การกำหนดวิธี(process specification) มีการพิจารณาขั้นตอนหรือวิธีการทำงานที่ใช้ในการหาคำตอบ

2.การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tools And Algorithm Development)

เป็นการแก้ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน พิจารณาเงื่อนไขและข้อมูลที่มีอยู่ หลังจากที่ทำความเข้าใจ เราสามารถคาดคะเนวิธีการแก้ไขปัญหา อีกสำคัญในการแก้ปัญหา คือ
ยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือที่เราเรียกว่า “ขั้นตอนวิธี” (Algorithm) ในการแก้ปัญหา
หลังจากที่เราได้เครื่องมือช่วยแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาต้องวางแผนว่าจะใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุด 


3. การดำเนินการแก้ปัญหา (Implementation) 

เป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่เลือกไว้  โดยผุ้แก้ปัญหาต้องศึกษาปัญหาอย่างเชี่ยวชาญ4.การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement) 

หลังจากที่แก้ไขปัญหาแล้วต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เมื่อไม่ถุกต้องควรปรับปรุงแก้ไข